KATALOGOAK / CATALOGOS : Resumen datos. Eduardo Mocoroa. Ignacio Mocoroa. Felipe Gorriti. Euskal egileak. Españoles y extranjeros. Anónimos+libros+Bidania. Para piano.


EDUARDO MOCOROAREN KATALOGOA

1.-EDUARDO MOCOROA ARBILLA (1867-1953). 
     Hementxe duzue kapera azken maisu honen (1896-1953) opus ia osoa, azken urtetan bertako zuzendaria den Luis Orduñaren ikerketaren (doktoregai) ondorioz astindu zehatza eta sakona eman zaizkiolako bere katalogoari. 
    Se presenta aquí el catálogo de obras del último maestro de esta capilla (1896-1953). Salvo sorpresas, puede considerarse  completo, ya que se han realizado una exhaustivas recopilación y revisión, como consecuencia de las investigaciones del actual director Luis Orduña (doctorando).  [23 págs.]

Carpeta de Drive


KATALOGOA: IGNACIO MOCOROA

2.-IGNACIO MOCOROA DAMBORENEA (1902-1979). 
    Kapera honen organo jotzailea (titularra1953-1972, eta bere aitarekin aurretik) izan zenaren opus osoa sakonki aztertzeko dago.
    Las obras y actividad de este organista, que trabajó con su padre (maestro de capilla) desde c. 1930 y que ocupó la titularidad de 1953 a 1972, están pendientes de un estudio en profundidad. [15 págs.]

IGNACIO MOCOROA DAMBORENEA, 1902-1979 KATALOGOA


CATALOGO FELIPE GORRITI

3.- FELIPE GORRITI OSAMBELA (1839-1896). 
     Kapera honen maisua eta organo-jotzailea izan zenaren (1867-1896) obren Katalogoa bi zerrendetan ezartzen da hemen: Bata, Berta Morenoren argitaratuta dagoen doktoretza-tesiaren "Indice del Catálogo General" eta bertako fitxa-eredua (CD aren 10 orri); eta, bestea, Kapera honen artxiboan ditugun obren fitxak (20 orri).
     En dos listados se presenta el Catálogo de este autor: el  "Indice del Catálogo General" (10 págs. del CD) de la publicada tesis doctoral de Berta Moreno, y las fichas de la obras del archivo de esta Capilla (20 págs.).

KATALOGOAK: FELIPE GORRITI


EUSKAL EGILEEN KATALOGOA.

4.- BESTE EUSKAL EGILEEN KATALOGOA. CATALOGO DE OTROS AUTORES VASCOS
     Hemen eransten den zerrendan 199 musikarien 879 obra zehazten dira.
     En el siguiente listado se especifican 879 obras de 199músicos vascos. [53 págs.]

KATALOGOA EUSKAL EGILEAK

5.- KATALOGOA: ATZERRITAR ETA ESPAINIARRAK.

5 - CATALOGO: AUTORES EXTRANJEROS Y ESPAÑOLES.  

En esta quinta sección del catálogo se recogen las fichas de registro de 717 obras de 377 compositores.

     377 musika-egile atzerritar eta espainiarren 717 obrak biltzen dira hementxe.[51 págs.]5.- KATALOGOA: ATZERRITAR ETA ESPAINIARRAK.


6.- ANONIMOAK, LIBURUAK/BILDUMAK, ALDIZKARIAK ETA BIDANIA.ILDUMAK, ALDIZKARIAK…ETA BIDANIA.

6.- a.-ANONIMOEN, b.-LIBURU/BILDUMA/MATERIALEN, c.-ALDIZKARIEN, d.-BIDANIAKO OBRA BATZUEN ERKAKETAREN KATALOGOAK. [24 orri]

a.- Edozein artxibotan dokumentu dezente gelditzen dira beren egileen izenak identifikatu gabe, horiek fitxatu eta kontatu eta gero 38 bat ANONIMO pilatu dira.

     Suman 38 las obras y fragmento ANONIMOS los que aquí se mencionan y desriben para una posible identificación. [7 págs.]

b.- 17.armairuan kokatu ditugun materialen zerrenda, ahalik eta zehatzen egina, aurkituko duzu hemen: Liburu handi eta txikiak, partituren bildumak, opuskuloak, zerrendak, eliz kantuak e.a. Denetarik 110 sarrerak, horietako bakoitzak eduki kopuru desberdinekin. Horietan dauden obrak 700 baino gehiago dira, banaka fitxatu gabe daudenak.

     Las colecciones de cantos, métodos de música, grabaciones en soporte digital, listados, libros y misales…hasta algún instrumento de percusión se relacionan con bastante detalle en esta sección, cuyo catálogo recoge hasta 110 entradas de contenido diverso. Conteniendo más de 700 obras sin ficha individual. [14 págs.]

c.- 2020ko dohaintzaren ondorioz, aldizkarien 139 ale gehitu ditugu. “Tesoro Sacro Musical” eta “Galeria Salesiana: Zarzuelas morales” (17-7) dira aipagarrienak.

            Son 139 los ejemplares de revistas provenientes de la donación de 2020 de las Hijas de Jesús de Tolosa. Destacan las revistas de “Tesoro Sacro Musical” y “Revista Salesiana: zarzuelas morales”(17-7). [2 págs.]

d.- Bidaniako “S. Bartolome” parrokiako musika artxiboa arakatu eta Kapera honen musikagileen obrak erkaketaren emaitzak biltzen dira zerrenda honetan, 44 obrarena hain zuzen.

     Las indagaciones realizadas en el archivo de música de la parroquia de Bidania nos permiten presentar un listado de las obras que allí se encuentran y relacionadas con las de los autores de esta Capilla, que suman un total de 44 obras. [4 págs.]6.-2021. KATALOGOAK:ANONIMOAK+LIBURAK+ALDIZKARIAK+BIDANIA

7.-KATALOGOA: PIANOA

    Kapera honen Katalogo Orokorraren 2.250 obretatik bakandu egin dira 350, Pianorakoak hain zuzen. Gehienak arlo profanoarenak dira. Errazago aurkitzea izan da asmoa. Horietako hamabi bat deskarga dohain egiteko web honen “partitura inprimagarrien atalean” duzu.

    De las más de 2.250 obras del Catálogo General de esta Capilla se han entresacado 350 obras para Piano, en su mayoría de música profana, con el objetivo de facilitar su búsqueda. Doce de estas están informatizadas y son de descarga gratis en el “apartado de imprimibles” de esta web.


7.- KATALOGOA: PIANOARENAK

Comments